Vnitřní řád školní jídelny

1. Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb.,vyhláškou č.84/2005 Sb.o nákladech na závodní stravování, Školským zákonem č. 561/2004 , platnými hygienickými předpisy, vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, vyhláškou 602/2006 Sb., nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č.852/2004 o hygieně potravin, dále pak platnými bezpečnostními předpisy.

2. Provoz školní jídelny

a) Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ Lidická a Podkrušnohorského gymnázia.
b) Každý strávník má nárok na jedno jídlo denně složené z polévky, hlavního jídla a nápoje.

c) Do jídelny mají povolen vstup pouze strávníci, kteří mají zaplacené obědy. Osobám, které se v jídelně nestravují, je vstup do ŠJ zakázán (platí i pro rodiče čekající na své dítě).

d) Všichni strávníci jsou povinni stravovat se v prostorách jídelny.

e)Pracovníci ŠJ nenesou odpovědnost za potraviny vynesené mimo objet ŠJ (jídlo v jídlonosiči, ovoce, dezert, apod.). Týká se to především nezávadnosti daných pokrmů. Pokrmy jsou určené k přímé spotřebě bez skladování.

f) Výdej obědů od 11.45 - 14.15 hodin.

g) Výdej obědů do jídlonosičů mimo hlavní výdej od 11.15 - 11.45 hodin.

3. Chování ve školní jídelně

Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků se podílí určený dohled po celou dobu výdeje školního stravování. Každý strávník je povinnen respektovat stanovený dohled, jak v jídelně, tak v šatně. Dohled provádějí zaměstnanci ŠJ. Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně a chovají se v prostoru školní jídelny tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu.V šatně si odloží vrchní oděv a tašky a přesunují se do jídelny, kde si v prostoru výdeje pokrmů odeberou tác, příbory a pokrm. Po skončení stravování odevzdají tác s použitým nádobím k okénku. V případě úmyslného poškození nádobí je strávník povinen vzniklou škodu nahradit.  
Je zákaz vynášení pokrmů vydaných na talířích a miskách, případně vynášení jiného inventáře ze školní jídelny.

4. Zařazování žáků dle věkových kategorií

Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Ukazatelem pro jeho zařazení do jednotlivých kategorií je věk dosažený v průběhu školního roku.

 

6 - 10 let       23 Kč
11 - 14 let      25 Kč
nad 15 let      27 Kč

5. Placení stravného

Platbu stravného je možné provádět:

- v hotovosti - v kanceláři ŠJ

- inkasem z účtu

- trvalým příkazem z účtu

 

O výběru hotovosti za stravné jsou strávníci vždy informováni na nástěnce ve ŠJ,  na internetových stránkách nebo facebooku jídelny.   Obědy lze platit v hotovosti v těchto dnech:

pondělí - čtvrtek  7.00  - 8.30 hod.  a  11.45 - 14.00 hod.

pátek                   7.00 - 8.30 hod.


O možnosti platby inkasem nebo trvalým příkazem z účtu je možno se informovat v kanceláři ŠJ.

 

6. Objednávky obědů


Obědy na nový měsíc si musí každý strávník přihlásit sám. Přihlásit oběd na daný den lze pouze do 7.30 hod. Přihlášené jsou až po zaplacení. Přihlásit lze obědy v kanceláři ŠJ, na objednacím terminálu ve ŠJ nebo v systému www.strava.cz.

Pozor! Strávníci platící přes účet budou vždy automaticky přihlášeni na obědy, pokud se nebudou chtít stravovat, musí si obědy odhlásit.

 

7. Odhlášky z obědů


Strávník si sám odhlašuje obědy v případě ředitelského volna, školy v přírodě, lyžařského výcviku, výletů apod. V tyto dny nemá na dotovanou stravu nárok. Odhlásit strávníka z obědu je možné do 7.30 hodin ráno v kanceláři ŠJ, na objednacím terminálu nebo v systému www.strava.cz.  Odběr oběda pro nemocné žáky je možný pouze první den nemoci, další dny je nutné obědy odhlásit osobně, v internetové aplikaci nebo telefonicky na čísle 417 823 040.


Od 2.dne nemoci nebo při vyhlášení ředitelského volna je žák povinen oběd sám odhlásit.  Žák nemá v době nemoci, prázdnin nebo v době ředitelského volna na dotovanou stravu nárok. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.


Peníze za odhlášenou stravu zůstávají na kontě strávníka. POUZE PENÍZE NE OBĚDY.


I přesto, že má strávník v dalším měsíci přeplatek, musí si obědy na tento měsíc sám přihlásit.

8. Bezkontaktní čip

Strávník prokazuje nárok na stravu bezkontaktním čipem.
V případě zapomenutí čipu před výdejem obědů je nutné si vyzvednout v kanceláři ŠJ náhradní stravenku nebo to nahlásit u výdejního okénka.
V případě ztráty nebo zničení čipu  musí strávník tuto skutečnost ihned nahlásit a zakoupit čip nový.

9. Vyúčtování  na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

- nechat na kontě zůstatek na příští rok

- vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu

- převedení na účet strávníka (týká se inkas a trvalých příkazů)

10. Jídelní lístek

Při sestavování je dbáno na dodržování zásad správné výživy pro jednotlivé věkové kategorie. Jídelníček je kontrolován OHS Teplice. Je vyvěšen v jídelně a na internetových stránkách jídelny.
Školní jídelna si vyhrazuje v případě mimořádné události, např.nedodání surovin, změnit dle potřeby jídelní lístek.


Dotazy, připomínky nebo případné problémy řešte prosím v kanceláři ŠJ.
Tento vnitřní řád je platný pro všechny strávníky.


Platnost vnitřního řádu ŠJ je od 1. 9. 2019.


Centrální školní jídelna
Nábřeží 381/3
418 01 Bílina


Tel.: 417 823 040
Email: csj@bilina.cz


IČ: 70226300